Warunki współpracy

Rezerwacja i wycena wycieczki:
tel. +48 22 631 97 42
fax + 48 22 624 11 39
biuro@janstravel.pl
biuro@janstravel.eu
bpjans@interia.pl

Podpisanie umowy i wpłata zaliczki:
Po zebraniu odpowiedniej ilości osób niezbędnej do realizacji wyjazdu, w dogodnym dla Państwa terminie następuje podpisanie umowy oraz wpłata zaliczki (jej wysokość jest uzależniona od rodzaju wyjazdu oraz ceny imprezy):

Wyjazdy autokarowe – 30% ceny przy podpisaniu umowy.
Wyjazdy samolotowe – zaliczka pokrywa koszt zakupu biletu lotniczego, zależnie od przelotu/przewoźnika jest to wydatek miedzy 500zł/os. a 800zł/os.

Pozostałą płatność należy wpłacić na 30 dni przed wyjazdem. Istnieje możliwość rozłożenia płatności na kilka mniejszych rat.

Podpisanie umowy może nastąpić podczas spotkania z przedstawicielem biura lub drogą pocztową. Dopuszczamy również możliwość podpisania umowy faksem lub skanem (oryginały wysyłamy następnie pocztą). Zaliczka może być wpłacona gotówką lub na konto bankowe.

Istnieje również możliwość wpłaty zaliczki bezpośrednio przez rodziców na konto Biura Podróży Jans Travel:
– w tytule przelewu należy podać kierunek i  datę wyjazdu oraz imię i nazwisko ucznia.

W przypadku gdy wyjazd nie dojdzie do skutku zaliczki zostają zwracane na konto wpłacającego.

Rezygnacja z wyjazdu:
Uczestnik ma prawo zrezygnować z wyjazdu. Stosowną informacje należy przesłać pisemnie na adres biura lub mailowo.

Koszty rezygnacji są naliczane w przypadku rezygnacji z imprezy przez zamawiającego z przyczyn nie leżących po stronie JANS TRAVEL, w tym z powodu:
– nieprzybycia na miejsce zbiórki
– choroby i innych przypadków losowych
– nieposiadania ważnego dokumentu uprawniającego do przekroczenia granicy RP.

Uczestnik jest zobowiązany pokryć rzeczywiste koszty rezygnacji, które mogą wynieść:
powyżej 21 dni – do 300 zł/os. (w przypadku wyjazdów samolotowych jest to koszt biletu lotniczego),
od 21 do 15 dni – do 50 % ceny imprezy,
od 14 do 1 dnia – do 80 % ceny imprezy,
w dniu rozpoczęcia imprezy  lub w przypadku nie rozpoczęcia imprezy  – do 95 % ceny imprezy.

Zmiana uczestnika:
Istnieje możliwość zmiany uczestników przed rozpoczęciem wyjazdu. W przypadku wyjazdów autokarowych zmiana jest bezpłatna. W przypadku wyjazdów samolotowych zmiana nazwiska jest uzależniona od warunków przewozu linii lotniczych.

Ubezpieczenie od rezygnacji:
Biuro Podróży Jans Travel zachęca do wykupienia ubezpieczenia od rezygnacji z wyjazdu. Ubezpieczenie może wykupić cała grupa lub pojedyncze osoby. Koszt ubezpieczenia wynosi ok. 3% wartości wyjazdu. Ubezpieczenie może być wykupione tylko do 7 dni po podpisaniu umowy na organizację wyjazdu.

Ubezpieczyciel zwraca zaliczki wniesione na poczet imprezy w przypadku:
a) śmierci, w przypadku, gdy przyczyną rezygnacji lub przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej, anulowania biletu podróży, anulowania noclegów jest zgon Ubezpieczonego,
współuczestnika podróży, osoby bliskiej Ubezpieczonemu lub osoby bliskiej współuczestnikowi podróży; Towarzystwo zwraca poniesione koszty rezygnacji pod warunkiem, że zgon nastąpił nie wcześniej niż na 30 dni przed datą rozpoczęcia podróży;
b) nieszczęśliwego wypadku, nagłego zachorowania, przedwczesnego porodu Ubezpieczonego, współuczestnika podróży, osoby bliskiej Ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży, mającego miejsce przed 32 tygodniem ciąży, uniemożliwiającego uczestnictwo w imprezie tury-stycznej;
c) szkody w mieniu Ubezpieczonego, osoby bliskiej Ubezpieczonemu lub współuczestnika podróży, powstałej w wyniku działania ognia i innych zdarzeń losowych lub będącej następstwem kradzieży z włamaniem, powodującej konieczność wykonania przez Ubezpieczonego czynności prawnych i administracyjnych.

  • Copyright® 2016 janstravel.pl

  • Biuro Podróży Jans Travel
  • ul. Łucka 15/2204 (22 piętro)
  • 00-842 Warszawa
  • tel. +48 22 631 97 42
  • fax +48 22 624 11 39